Logo Millimetres warenhuis website
Logo Millimetres warenhuis website

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Millimètres: gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 77588398 handelend onder de naam Millimètres
1.2. Website: de website van Millimètres, te raadplegen via www.millimetres.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Millimètres en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Millimètres en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Millimètres zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Millimètres slechts bindend, indien en voor zover deze door Millimètres uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Wijziging Algemene Voorwaarden
3.1. Millimètres is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.

Artikel 4. Prijzen en informatie
4.1. Alle op de Website en in andere van Millimètres afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Millimètres kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Millimètres afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.4. Millimètres kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst
5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Millimètres en het voldoen aan de daarbij door Millimètres gestelde voorwaarden.
5.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Millimètres onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Millimètres het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4. Millimètres kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Millimètres op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Millimètres is ontvangen, stuurt Millimètres de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Millimètres is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Millimètres streeft ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Millimètres.
6.4. Indien Millimètres de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Millimètres raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Millimètres binnen 14 dagen na ontvangst van het product, te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Millimètres een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Alle producten worden verzonden met een verzegeling. Mocht deze verzegeling doorgeknipt zijn dan vervalt alle recht op retourneren.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Producten kunnen geretourneerd worden naar: Millimètres – Art Centre Aalsmeer – Atelier nr. 4 – Aalsmeerderweg 230 – 1432 CW – Aalsmeer
7.8. Reeds door Klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Millimètres de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Millimètres aanbiedt het product zelf af te halen, mag Millimètres wachten met terugbetalen, of tot Millimètres het product heeft ontvangen, of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Millimètres volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Millimètres is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Millimètres staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
9.2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen drie dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Millimètres daarvan in kennis te stellen.
9.3. Indien Millimètres de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Millimètres, dan kan hij bij Millimètres telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Millimètres geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Millimètres binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. Millimètres verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12. Aanvullende voorwaarden fysieke winkel
12.1 Kleding wordt ingebracht op basis van consignatie. We nemen kleding in vanaf maat 56 t/m 146. We nemen alleen goede kindermerkkleding in dat mooi en van deze tijd is. We nemen geen sokken en ondergoed aan, en ook geen basics of kleding van o.a. Zeeman, Wibra, C&A, Primark etc. Soms maken we een uitzondering voor unieke items van de Zara, H&M etc. Kleding moet schoon, gestreken, heel en compleet zijn. Naast kleding nemen wij ook schoenen en accessoires in. Schoenen moeten in perfecte staat zijn. Inbrengen kan altijd tijdens openingstijden. Kleding wordt ingebracht in een afgesloten tas. We nemen maximaal 35 stuks per keer in. Elk artikel wordt voorzien van een label waar het klantnummer, de prijs, de maat, retourdatum en de barcode op staan vermeld.
We werken met een geautomatiseerd systeem waarin de klantgegevens worden ingevoerd en alle ingebrachte artikelen. De klant ontvangt nadat alle artikelen zijn ingevoerd een bevestigingsmail met de innamelijst. Ook kan de klant inloggen via de site om zo de status van verkoop te volgen. Kleding hangt gemiddeld 3 maanden in de winkel. Veel artikelen worden ook op de webshop aangeboden. Millimètres bepaalt zelf welke artikelen dat zijn.
12.2 Over het verkoopbedrag dat Millimètres voorstelt voor de ingebrachte kleding, wordt niet gediscussieerd. De klant heeft het recht om niet akkoord te gaan en de kleding weer mee te nemen.
12.3 Millimètres heeft het recht om elk aangeboden kledingstuk te weigeren. Ook behoudt Millimètres zich het recht om de samenwerking met een klant te beëindigen.
12.4 De klant geeft bij het inbrengen van de kleding aan wat Millimètres mag doen met de kleding die niet wordt verkocht. De klant moet de kleding ophalen binnen een week na het verstrijken van de retourdatum, of de klant stelt de niet verkochte kleding als gift beschikbaar aan een goed doel (Wings of support, KLM). Als de klant een week na het verstrijken van de retourdatum de kleding niet heeft opgehaald is Millimètres vrij om te bepalen wat er met de kleding gebeurt. Tegoeden blijven tot 1 jaar na dato staan. Na deze periode komen deze te vervallen.
12.5 Inbreng is voor eigen risico. Millimètres is niet aansprakelijk voor brandschade, waterschade, diefstal, vermissing of ieder andere manier van beschadiging.
12.6 Maximaal een week na het verstrijken van de retourdatum zal Millimètres, indien er artikelen zijn verkocht,40% van de verkoopwaarde aan de klant per bank overmaken op de door de klant aangegeven bankrekening, of indien gewenst contant worden uitbetaald. Hiermee is de overeenkomst definitief en afgesloten.
12.7 Artikelen aangekocht in de winkel kunnen niet geruild worden.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Millimètres gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

Millimètres
E-mail: info@millimetres.nl
KvK-nummer: 77588398